Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2:a mars 2020

Peaceyard åtar oss att skydda och respektera din integritet vid utförandet av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför. Peaceyard är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. 

Peaceyard behandlar de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Peaceyard kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person. Närmare information om vår behandling framgår nedan. 

Säkerhet 

Det är för Peaceyard viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Vi vidtar därför alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång. 

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss 

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi ska kunna leverera våra olika tjänster till dig: 

Korrespondensen mellan dig och oss kan också komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt. 

Ändamålen med behandlingen 

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål: 

Utlämning av uppgifter 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare, anlitade entreprenörer, samarbetspartner och datalagrings- tjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skattemyndigheten eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. 

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag, distributörer, ombud eller samarbetspartners och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation. 

Överföringar till tredje land 

Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredjeland i syfte att skicka rekommendationsförfrågan via avtalat personuppgiftsbiträde. Biträdet har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder via Underbiträdet genom att ha åtagit sig att följa standardiserade dataskyddsbestämmelser som har antagits av EU-kommissionen, enligt avtal mellan Biträdet och Underbiträdet.

Ändringar i personuppgiftspolicyn 

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att informera dig om innehållet i de nya villkoren. 

Radering av uppgifter 

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. 

Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter att lagras till dess att de är inaktuella, såvida inte särskilda lagkrav gäller, som exempelvis bokföringslagen. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av tjänsten förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts. 

Rätt att begära information 

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan). 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår Integritetspolicy eller har
någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på [email protected].

Börja designa Hjälpmeny Kontakta oss